Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

ENVEX 2015 (The 37th International Exhibition on Environmental Technology & Green Energy)

Triển lãm Quốc tế lần thứ 37 về công nghệ môi trường và năng lượng xanh

Exhibition / Tên triển lãm

ENVEX 2015 (The 37th International Exhibition on Environmental Technology & Green Energy)

Triển lãm Quốc tế lần thứ 37 về công nghệ môi trường và năng lượng xanh

Time / Thời gian

June 10 ~ 13, 2015

Từ  10 ~ 13/6/2015

Venue / Địa điểm

COEX, Seoul, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 14,800m2

Diện tích trưng bày : 14,800m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Environment & Green Energy, etc.

Năng lượng môi trường & năng lượng xanh, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

KEPA (Korea Environmental Preservation Association)

Hiệp hội bảo vệ môi trường Hàn Quốc (KEPA)

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

MOTIE (Ministry of Trade, Industry & Energy)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE)

ME (Ministry of Environment), etc.

Bộ Môi trường (ME), v.v..

Website

https://www.envex.or.kr:460/eng/main/index.asp

 

 

 

International LED & OLED Expo 2015

Triển lãm Quốc tế về công nghệ LED & OLED 2015

Exhibition / Tên triển lãm

International LED & OLED Expo 2015

Triển lãm Quốc tế về công nghệ LED & OLED 2015

Time / Thời gian

June 23 ~ 26, 2015

Từ  23 ~2 6/6/2015

Venue / Địa điểm

KINTEX, Gyeonggi-do, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế KINTEX, Gyeonggi, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 19,404m2

Diện tích trưng bày : 19,404m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

LED/OLED Lighting, Components, Equipments, etc.

Đèn LED/OLED, thành phần, thiết bị, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

LED Expo, KAPID(Korea Association for Photonics Industry Development), etc.

LED Expo. Hiệp hội Phát triển công nghiệp quang tử học (KAPID), v.v…

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

Ministry of Trade, Industry & Energy and etc.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, v.v..

Website

http://www.oledexpo.com/eng/main/main.php