Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

International Horticulture Goyang Korea 2015

Triển lãm Quốc tế về công nghệ làm vườn Goyang, Hàn Quốc 2015

Exhibition / Tên triển lãm

International Horticulture Goyang Korea 2015

Triển lãm Quốc tế về công nghệ làm vườn Goyang, Hàn Quốc 2015

Time / Thời gian

April 24 ~ May 10, 2015

Từ  24/4~10/5/2015

Venue / Địa điểm

Lake Park, Goyang City, Gyeonggi-do, Korea

Công viên ven hồ, Thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 150,000m2

Diện tích trưng bày : 150,000m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Horticulture Items, Flower Culture Events, etc

Thiết bị làm vườn, Sự kiện văn hóa về hoa,  v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

Goyang International Flower Foundation

Quỹ hoa quốc tế Goyang

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

Goyang City, Gyeonggi-do, Korea

Thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Website

https://www.flower.or.kr:5521/eng/main/main.php

 

 

KICHEM 2015 (2015 Korea International Chemical Industry Expo)

Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp hóa học Hàn Quốc 2015

Exhibition / Tên triển lãm

KICHEM 2015 (2015 Korea International Chemical Industry Expo)

Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp hóa học Hàn Quốc 2015

Time / Thời gian

May 6 ~ 9, 2015

Từ  6 ~ 9/5/2015

Venue / Địa điểm

COEX, Seoul, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 18,378m2

Diện tích trưng bày : 18,378m2

Organizer / Đơn vị tổ chức

Korea Petrochemical Industry Association

Hiệp hội công nghiệp hóa dầu Hàn Quốc

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

Ministry of Trade, Industry & Energy and etc.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, v.v..

Website

http://www.kichem.or.kr/main_en

 

 

KOBA 2015 (The 24th Korea International Broadcast, Audio & Lighting Equipment Show)

Hội chợ Quốc tế và thiết bị ánh sáng, âm thanh và truyền hình Hàn Quốc lần thứ 24)

Exhibition / Tên triển lãm

KOBA 2015 (The 24th Korea International Broadcast, Audio & Lighting Equipment Show)

Hội chợ Quốc tế và thiết bị ánh sáng, âm thanh và truyền hình Hàn Quốc lần thứ 24)

Time / Thời gian

May 19 ~ 22, 2015

Từ  20 ~ 23/5/2015

Venue / Địa điểm

COEX, Seoul, Korea

Trung tâm Triển lãm COEX, Seoul, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 27,277m2

Diện tích trưng bày : 27,277m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Pro-Light, Delivery & Distribution, etc

Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp, thiết bị truyền & phát v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

Korea E & Ex Inc.

Công ty Korea E & Ex Inc.

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

Ministry of Trade, Industry & Energy (MOTIE) and etc.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, v.v..

Website

http://www.kobashow.com/eng/

 

 

World IT Show 2015

Hội chợ Công nghệ thông tin toàn cầu 2015

Exhibition / Tên triển lãm

World IT Show 2015

Hội chợ Công nghệ thông tin toàn cầu 2015

Time / Thời gian

May 27 ~ 30, 2015

Từ  27 ~ 30/5/2015

Venue / Địa điểm

COEX, Seoul, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 14,733m2

Diện tích trưng bày : 14,733m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Mobile, Communications, IT Service Software, etc

Điện thoại, Phương tiện giao tiếp, Phần mền dịch vụ CNTT, v.v…

Supervised by /

Đơn vị giám sát

Korea International Association

Hiệp hội quốc tế Hàn Quốc

Website

http://www.worlditshow.co.kr/wp/?lang=EN