Phiếu giảm giá

Sách coupon độc đáo và tiện lợi - 12.06.2017 ~ 31.12.2017

http://english.visitkorea.or.kr/upload/eng_content/20170612_enu_0201.pdf

Ưu đãi cho K-Shuttle - 08.03.2016 ~ 31.12.2017

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2016/03/080201/enu.html

Phiếu giảm giá tại bảo tàng Alive - 23.02.2017 ~ 31.01.2018

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2017/02/230201/event.jsp

Ưu đãi đặc biệt từ bảo tàng Grevin Seoul - 24.03.2017 ~ 31.12.2017

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2017/03/220101/coupon.jsp

Phiếu giảm giá tại Trick Eye Museum - 12.04.2017 ~ 31.12.2017

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2017/04/140201/trickeye_eng.jsp

Các coupon dành cho khu vực Gyeonggi-do - 07.06.2017 ~ 30.04.2018

http://english.visitkorea.or.kr/upload/eng_content/20170607_enu_0201.pdf

Ưu đãi đặc biệt từ DOOTA Duty Free - 13.07.2017 ~ 31.12.2017

http://english.visitkorea.or.kr/enu/HD/event/2017/07/110201/event.jsp